ผู้อำนวยการโรงเรียนวิชิตสงคราม นายพงศ์ธร จันพลโท พบปะผู้ปกครองนักเรียน เรื่อง การจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ผู้อำนวยการโรงเรียนว

Read more

คำแนะนำสำหรับผู้ปกครอง ในการจัดการเรียนการสอนด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV ตามแนวทางการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ

📡คำแนะนำสำหรับผู้ปกค

Read more

ตารางออกอากาศสถานีวิทยุโทรทัศน์ทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม – 30 มิถุนายน 2563

ตารางออกอากาศสถานีวิ

Read more

ขั้นตอนเเละวิธีการรับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม. 4 ทั่วไป ปีการศึกษา 2563

📣การรับสมัครนักเรียน

Read more