ผู้บริหาร

ผู้อำนวยการโรงเรียนวิชิตสงคราม

ชื่อ-สกุล : นายพงศ์ธร  จันพลโท

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน

วิทยะฐานะ : ชำนาญการพิเศษ

E-mail : pongtorn@wichitsongkram.ac.th