ผู้บริหาร

ผู้อำนวยการโรงเรียนวิชิตสงคราม

ชื่อ-สกุล : นางสาวอรุณี  สิริเสมอภาค

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน

วิทยะฐานะ : ชำนาญการพิเศษ

E-mail : arunee@wichitsongkram.ac.th

รองผู้อำนวยการโรงเรียนวิชิตสงคราม

ชื่อ-สกุล : นางจรวยพร  สมหวัง

ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการโรงเรียน

วิทยะฐานะ : ชำนาญการพิเศษ

E-mail :

ชื่อ-สกุล : นางสาวกิตติมา  มณีโชติ

ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการโรงเรียน

วิทยะฐานะ : ชำนาญการพิเศษ

E-mail : kittima@wichitsongkram.ac.th