คณะกรรมการสถานศึกษา

รายชื่อคณะกรรมสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวิชิตสงคราม

1.นายบุ่นเก้ง ศรีแสนสุชาติผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2.นายชัยพิทักษ์ อึ๋งสินค้าตระกูลผู้ทรงคุณวุฒิรองประธานกรรมการ
3.นายประดิษฐ์ แสงจันทร์ผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
4.นายประภาส แสงจันทร์ผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
5.นายจันทร์ดี บำราบพาลผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
6.นายไชยยศ สิงขรณ์ผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
7.นางสุจินต์ ธารสิริโรจน์ผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
8.นายอรุณ ไพแก้วผู้แทนองค์กรศาสนากรรมการ
9.นายกิตติ เทพบุตรผู้แทนองค์กรศาสนากรรมการ
10.นายนิมิตร เอกวานิชผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรรมการ
11.นางสาวรุ่งรัตน์ แกรงเดชผู้แทนผู้ปกครองกรรมการ
12.นางจันทรา กุลวีระอารีย์ผู้แทนองค์กรชุมชนกรรมการ
13.นางสาวพรรนวล ศรีชะรังผู้แทนศิษย์เก่ากรรมการ
14.นางอรุณรุ่ง ภักดีผู้แทนครูกรรมการ
15.นายพงศ์ธร จันพลโทผู้อำนวยการโรงเรียนกรรมการและเลขานุการ