วิสัยทัศน์ พันธกิจ

วิสัยทัศน์ / พันธกิจ / เป้าหมาย

วิสัยทัศน์ (Vision)

จัดการศึกษาได้มาตรฐาน พัฒนาการเรียนรู้สู่สากล และสร้างคุณธรรมตามวิถีลูกเสือ

พันธกิจ (Mission)

1. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
2.ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3.ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนมีจิตสำนึกในความเป็นไทยและดำเนินชีวิตตามวิถีลูกเสือ
4.ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5.ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุนทรียภาพ และลักษณะนิสัยด้านศิลปะ ดนตรีและกีฬา
6.ส่งเสริมบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานวิชาชีพ
7.ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคนิควิธีการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายและทันสมัย ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
8.พัฒนาระบบการบริหารจัดการสถานศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน ให้เกิดผลอย่างมีประสิทธิภาพ
9.พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอนที่บูรณาการการจัดการเรียนรู้เหมาะสมกับท้องถิ่น สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง
10.ส่งเสริมให้สถานศึกษามีสื่อเทคโนโลยีที่หลากหลายเหมาะสมและเอื้อต่อการเรียนรู้
11.พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนให้เข้มแข็งและทั่วถึง
12.พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ แหล่งเรียนร ู้อาคารสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวกให้มีความปลอดภัย เอื้อต่อการเรียนรู้
13.พัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย ให้ทันสมัยเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้
14.พัฒนาและส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศเพื่อมุ่งสู่สากล
15.สร้างเครือข่ายการบริหารจัดการศึกษาทั้งภายในและต่างประเทศ