อำนาจหน้าที่

ภารกิจหลักโรงเรียน

  • จัดการศึกษาระดับปฐมวัย และการศึกษาภาคบังคับให้แก่ผู้เรียนที่อยู่ในเกณฑ์ เข้าเรียนตามพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. ๒๕๔๕
  • จัดทำสาระหลักสูตรที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาชุมชน  สังคม  และภูมิปัญญาท้องถิ่น
  • พัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ และเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
  • ส่งเสริมสุขภาพอนามัยของผู้เรียนให้สมบูรณ์แข็งแรงทั้งร่ายกาย และจิตใจ
  • พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม  จริยธรรม และค่านิยมอันพึงประสงค์
  • พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร
  • พัฒนาบุคลากรในโรงเรียนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
  • จัดให้มีระบบการประกันคุณภาพในโรงเรียน
  • จัดบรรยากาศภายในโรงเรียนให้เอื้อต่อการเรียนการสอน  ร่มรื่นสวยงาม