ผู้อำนวยการโรงเรียนวิชิตสงคราม นายพงศ์ธร จันพลโท พบปะผู้ปกครองนักเรียน เรื่อง การจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ผู้อำนวยการโรงเรียนว

Read more

คำแนะนำสำหรับผู้ปกครอง ในการจัดการเรียนการสอนด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV ตามแนวทางการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ

📡คำแนะนำสำหรับผู้ปกค

Read more