ผลงานทางวิชาการ

บทคัดย่อ : การพัฒนารูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความซื่อสัตย์สุจริตและความมีวินัยของนักเรียน โรงเรียนวิชิตสงคราม : ผอ.พงศ์ธร จันพลโท

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ : การพัฒนารูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความซื่อสัตย์สุจริตและความมีวินัยของนักเรียน โรงเรียนวิชิตสงคราม

ผู้วิจัย : พงศ์ธร จันพลโท

บทคัดย่อวิจัย_ผอ_62-63