ผลงานทางวิชาการ

การประเมินโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะใฝ่รู้ใฝ่เรียนของผู้เรียน โรงเรียนวิชิตสงคราม : ผอ.พงศ์ธร จันพลโท

การประเมินโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะใฝ่รู้ใฝ่เรียนของผู้เรียน โรงเรียนวิชิตสงคราม : ผอ.พงศ์ธร จันพลโท

รูปเล่มประเมินโครงการ-ผอ-พงศ์ธร-ฉบับสมบูรณ์