วันที่ 16 สิงหาคม 2565 โรงเรียนวิชิตสงคราม จัดอบรมโครงการเด็กไทยสายตาดี ให้กับนักเรียนสายชั้นอนุบาล และนักเรียนช่วงชั้นที่ 1 (ป.1-3) เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้การดูแลรักษาดวงตา การใช้สายตาให้ถูกวิธี โดยมีวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางมาให้ความรู้แก่นักเรียน ณ อาคารเพทาย โรงเรียนวิชิตสงคราม

📸 รับชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม