ข่าวกิจกรรมนักเรียน

โครงการฟันสวยยิ้มใสใส่ใจสุขภาพ ประจำปี 2565

โครงการฟันสวยยิ้มใสใส่ใจสุขภาพ ประจำปี 2565

วันที่ 25 สิงหาคม 2565 โรงเรียนวิชิตสงคราม ได้จัดโครงการฟันสวย ยิ้มใส ใส่ใจสุขภาพ ให้กับนักเรียนระดับชั้นอนุบาล และ นักเรียนช่วงชั้นที่ 1 (ป.1-3) เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้เกี่ยวกับการดูแลรักษาสุขภาพช่องปาก และวิธีการแปรงฟันอย่างถูกวิธี โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ ณ ห้องประชุมระเงง โรงเรียนวิชิตสงคราม