ข่าวกิจกรรมนักเรียน

เปิดบ้านวิชิต Wichit Open House’63

ในวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ นางสาวสุวิภา ตัั้งก่อสกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑๔ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม “วิชิตวิชาการ เปิดบ้าน Open House” ณ โรงเรียนวิชิตสงคราม โดยมี นายพงศธร จันพลโท ผู้อำนวยการโรงเรียนวิชิตสงคราม กล่าวรายงานการจัดกิจกรรม ซึ่งในการจัดกิจกกรรมครั้งนี้ มีวัตุประสงค์เพื่อแสดงผลงานทางวิชาการของกลุ่มสาระการเรียนรู้ ทั้ง ๘ กลุ่มสาระฯ เพื่อให้นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรม เกิดประสบการณ์ตรงในการเรียนรู้การทำงานเป็นกลุ่ม และนำทักษะทางวิชาไปใช้ในการพัฒนาตนเอง เป็นการยกระดับคุณภาพระบบการพัฒนาผู้เรียน ส่งเสริมทักษะทางด้านวิชาการและทักษะชีวิตให้กับนักเรียน ซึ่งนักเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่ ๒ ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ซึ่งมีนักเรียนแสดงความสามารถตามกลุ่มสาระการเรียนรู้บนเวที และจัดนิทรรศการมีชีวิตที่แสดงศักยภาพทางวิชาการของนักเรียนโรงเรียนวิชิตสงคราม