โรงเรียนวิชิตสงคราม จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ระบบคลังสื่อดิจิทัล OBEC CONTENT CENTER แก่บุคลากรในโรงเรียน ในการนี้ได้รับเกียรติจาก นายปัณณธร ละม้าย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป. ภูเก็ต เป็นวิทยาการในการอบรมครั้งนี้ เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2567 ณ ห้องประชุมระเงง โรงเรียนวิชิตสงคราม