ข่าวประชาสัมพันธ์

สรุปรายชื่อผู้สมัครเข้าเรียนโรงเรียนวิชิตสงคราม จากระบบออนไลน์ ปีการศึกษา 2563 ระดับชั้น ม.1 และ ม.4

สรุปรายชื่อผู้สมัครเข้าเรียนโรงเรียนวิชิตสงคราม จากระบบออนไลน์ ปีการศึกษา 2563
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4

หมายเหตุ
1.ผู้สมัครต้องนำเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครมายื่นในวันรายงานตัว ซึ่งทางโรงเรียนจะแจ้งวันรายงานตัวให้ทราบ ก่อนวันที่ 15 มิถุนายน 2563
2.สรุปรายชื่อผู้สมัครจากตารางเป็นข้อมูลหลังปิดรับสมัครออนไลน์ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 เวลา 16.30 น. โดยโรงเรียนวิชิตสงครามเปิดรับสมัครจากระบบออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม 2563 เวลา 08.30 น. – 12 พฤษภาคม 2563 เวลา 16.30 น. เป็นเวลา 10 วัน