วิจัย เรื่อง การพัฒนารูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความซื่อสัตย์สุจริตและความมีวินัยของนักเรียน โรงเรียนวิชิตสงคราม : ผอ.พงศ์ธร จันพลโท

รูปเล่ม-วิจัย-ผอ-พงศ์ธร-ฉบับสมบูรณ์