ข่าวประชาสัมพันธ์

รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566

📣ประกาศโรงเรียนวิชิตสงคราม เรื่อง รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566

ประกาศรายชื่อนักเรียน_ม4-66

**ทั้งนี้ขอให้ผู้ปกครองนำเด็กนักเรียนมามอบตัว

ในวันอาทิตย์ที่ 2 เมษายน 2566

ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนวิชิตสงคราม

ตั้งแต่เวลา 09.00 – 12.00 น.

หากไม่มาในวันเวลาดังกล่าว **ถือว่าสละสิทธิ์**

**หมายเหตุ นักเรียนแต่งกายด้วยชุดนักเรียน

#โรงเรียนวิถีลูกเสือ

www.wichitsongkram.ac.th