ข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัครนักเรียน ม.1 , ม.4 ปีการศึกษา 2563 ระบบออนไลน์

📣ประกาศเรื่องการรับสมัคร นักเรียน ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนวิชิตสงคราม (เนื่องจากการเลื่อนจาก COVID 19 ที่ผ่านมา)
📍วิธีการสมัคร
รับสมัครผ่านระบบออนไลน์
รอฟังประกาศและขั้นตอนจากโรงเรียนอีกครั้ง ผ่านทางเพจ facebook ของโรงเรียนวิชิตสงคราม และทางเว็บไซต์ www.wichitsongkram.ac.th
📍การจัดส่งเอกสารหลักฐาน
ผู้สมัครต้องตรวจสอบและรับรองความถูกต้องของเอกสารหลักฐานตามความเป็นจริง และส่งให้กับทางโรงเรียนในวันมอบตัวซึ่งทางกระทรวงศึกษาธิการกำหนดมอบตัวไม่เกิน 15 มิถุนายน 2563 ทางโรงเรียนจะประกาศให้ทราบให้ชัดเจนอีกต่อไป