ข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัครนักเรียนเข้าเรียน ประจำปีการศึกษา 2565

รับสมัครนักเรียนเข้าเรียนเข้าเรียนชั้นอนุบาล 2 ประเภททั่วไป ปีการศึกษา 2565
รับสมัครนักเรียนเข้าเรียนเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประเภทโควตาภายใน ปีการศึกษา 2565
รับสมัครนักเรียนเข้าเรียนเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประเภททั่วไป ปีการศึกษา 2565
รับสมัครนักเรียนเข้าเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทโควตาภายใน ปีการศึกษา 2565
รับสมัครนักเรียนเข้าเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภททั่วไป ปีการศึกษา 2565
รับสมัครนักเรียนเข้าเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทโควตาภายใน ปีการศึกษา 2565
รับสมัครนักเรียนเข้าเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภททั่วไป ปีการศึกษา 2565