ข่าวประชาสัมพันธ์

รับย้ายนักเรียนที่ประสงค์เข้าเรียน และนักเรียนที่ประสงค์ขอย้ายออกประจำปีการศึกษา 2564

   ตามประกาศโรงเรียนวิชิตสงคราม เรื่องกำหนดการรับย้ายนักเรียนที่ประสงค์เข้าเรียน และนักเรียนที่ประสงค์ขอย้ายออกประจำปีการศึกษา 2564 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2564 เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และตามคำสั่งจังหวัดภูเก็ต ที่ 1982/2564 เรื่องมาตรการป้องกัน เฝ้าระวัง และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดภูเก็ต (สถานศึกษา) ทางโรงเรียนวิชิตสงครามจึงได้จัดทำแบบคำร้องสำหรับผู้ปกครองที่มีความประสงค์ย้ายเข้านักเรียน และย้ายออกนักเรียนผ่านทางช่องทางออนไลน์ เพื่อความปลอดภัยและความสะดวกสำหรับผู้ปกครอง ตามลิ้งด้านล่าง
แบบคำร้องขอย้ายเข้านักเรียนออนไลน์ >> https://forms.gle/etixfs4bG4sDYo2r5
แบบคำร้องขอย้ายออกนักเรียนออนไลน์ >> https://forms.gle/ZkgRfnDCHdX6oRiB7