ยกเลิก !! การรับเอกสารหลักฐานการจบการศึกษา ปีการศึกษา 2562 ของนักเรียนระดับชั้น ป.6,ม.3,ม.6 ออกไปอย่างไม่มีกำหนด เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขออภัยมา ณ ที่นี้