ประกาศ ประชุมผู้ปกครอง ระดับชั้น อนุบาล 2 ประจำปีการศึกษา 2563
วันที่ 11 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 – 12.00 น.
ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนวิชิตสงคราม

📍📍📍ประกาศ มอบตัวนักเรียนชั้น ป. 1
วันที่ 11 มิถุนายน 2563
เวลา 11.00-16.30น.
ณ อาคารอเนกประสงค์
✍️✍️✍️เอกสารประกอบการมอบตัว
1. สำเนาสูติบัตร
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
-ของนักเรียน
-ของบิดา , มารดา ,ผู้ปกครอง
3. สำเนาทะเบียนบ้าน
-ของนักเรียน
-ของบิดา , มารดา ,ผู้ปกครอง

หมายเหตุ สำเนาเอกสารทุกข้ออย่างละ 1 ชุด

*****ในกรณีนักเรียนไม่ได้อยู่กับบิดามารดาใช้เอกสารของผู้ปกครอง
*****ในกรณีที่ยื่นใบสมัครแล้ว ไม่ต้องนำเอกสารมาในวันดังกล่าว

📍📍📍ประกาศรายชื่อและวันมอบตัว
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ประกาศรายชื่อ วันที่ 10 มิถุนายน 2563
วันมอบตัว วันที่ 12 มิถุนายน 2563
เวลา 09.00-12.00น.
ณ อาคารอเนกประสงค์
✍️✍️✍️เอกสารประกอบการมอบตัว
1. หลักฐานการจบ ป.6 (ปพ.1) ตัวจริง สำเนา
2. สำเนาทะเบียนบ้าน
-ของนักเรียน
-ของบิดา , มารดา ,ผู้ปกครอง
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
-ของนักเรียน
-ของบิดา , มารดา ,ผู้ปกครอง
4 . สำเนาสูติบัตรนักเรียน
****(สำเนาเอกสารทุกข้ออย่างละ 1 ฉบับ)

📍📍📍ประกาศรายชื่อและวันมอบตัว นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563
ประกาศรายชื่อ วันที่ 11 มิถุนายน 2563

มอบตัว วันที่ 15 มิถุนายน 2563
เวลา 09.00-12.00น.
ณ อาคารอเนกประสงค์

✍️✍️✍️เอกสารประกอบการมอบตัว
1. หลักฐานการจบ ม.3 (ปพ.1) ตัวจริง สำเนา
2. สำเนาทะเบียนบ้าน
-ของนักเรียน
-ของบิดา , มารดา ,ผู้ปกครอง
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
-ของนักเรียน
-ของบิดา , มารดา ,ผู้ปกครอง
4 . สำเนาสูติบัตรนักเรียน

หมายเหตุ สำเนาเอกสารทุกข้ออย่างละ 1 ชุด