ข่าวประชาสัมพันธ์

ผู้อำนวยการโรงเรียนวิชิตสงคราม นายพงศ์ธร จันพลโท พบปะผู้ปกครองนักเรียน เรื่อง การจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ผู้อำนวยการโรงเรียนวิชิตสงคราม นายพงศ์ธร จันพลโท พบปะผู้ปกครองนักเรียน เรื่อง การจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)