ข่าวประชาสัมพันธ์

ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอน (ฉบับที่ 7)

ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอน และการสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
ระหว่างวันที่ 29 ก.ย. - 8 ต.ค. 2564

กำหนดการสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (รูปแบบออนไลน์)
– ระดับชั้น ป.1 – ป.6 สอบระหว่างวันที่ 1 ,4 และ 5 ตุลาคม 2564
– ระดับชั้น ม.1 – ม.6 สอบระหว่างวันที่ 27 กันยายน – 8 ตุลาคม 2564