📢การจำหน่ายอุปกรณ์การเรียน/ชุดพละ/เสื้อบาติก

กำหนดการ…การจำหน่ายอุปกรณ์การเรียน/ชุดพละ/เสื้อบาติก

รอบที่ 1 : ระหว่างวันที่ 1 – 11 เมษายน 2566

รอบที่ 2 : ระหว่างวันที่ 8 – 12 เมษายน 2566

เวลา 09.00 – 16.00 น.

ห้องสหกรณ์โรงเรียนวิชิตสงคราม

#โรงเรียนวิถีลูกเสือ

www.wichitsongkram.ac.th