ข่าวประชาสัมพันธ์

คำแนะนำสำหรับผู้ปกครอง ในการจัดการเรียนการสอนด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV ตามแนวทางการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ

📡คำแนะนำสำหรับผู้ปกครอง ระดับปฐมวัย (อนุบาล 2-3) ในการจัดการเรียนการสอนด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV ตามแนวทางการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ

📡คำแนะนำสำหรับผู้ปกครอง ระดับประถมศึกษา (ป.1-ป.6) ในการจัดการเรียนการสอนด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV ตามแนวทางการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ

📡คำแนะนำสำหรับผู้ปกครอง ระดับมัธยมศึกษา (ม.1-ม.3) ในการจัดการเรียนการสอนด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV ตามแนวทางการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ