📢ประกาศโรงเรียนวิชิตสงคราม เรื่อง การรับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566
🏫ระดับชั้นเรียนที่เปิดรับสมัคร
– ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2
– ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (ประเภทโควตาภายใน และทั่วไป)
– ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ประเภทโควตาภายใน และทั่วไป)
– ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ประเภทโควตาภายใน และทั่วไป)