ผลงานทางวิชาการ

บทสรุป : การประเมินโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะใฝ่รู้ใฝ่เรียนของผู้เรียน โรงเรียนวิชิตสงคราม

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร : การประเมินโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะใฝ่รู้ใฝ่เรียนของผู้เรียน โรงเรียนวิชิตสงคราม

ผู้รายงาน : พงศ์ธร จันพลโท

เผยแพร่ประเมินโครงการ_ผอ_62