ผลงานทางวิชาการ

ผลงานทางวิชาการ

วิจัย เรื่อง การพัฒนารูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความซื่อสัตย์สุจริตและความมีวินัยของนักเรียน โรงเรียนวิชิตสงคราม : ผอ.พงศ์ธร จันพลโท

วิจัย เรื่อง การพัฒน

Read More
ผลงานทางวิชาการ

การประเมินโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะใฝ่รู้ใฝ่เรียนของผู้เรียน โรงเรียนวิชิตสงคราม : ผอ.พงศ์ธร จันพลโท

การประเมินโครงการพัฒ

Read More
ผลงานทางวิชาการ

บทสรุป : การประเมินโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะใฝ่รู้ใฝ่เรียนของผู้เรียน โรงเรียนวิชิตสงคราม

บทสรุปสำหรับผู้บริหา

Read More
ผลงานทางวิชาการ

บทคัดย่อ : การพัฒนารูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความซื่อสัตย์สุจริตและความมีวินัยของนักเรียน โรงเรียนวิชิตสงคราม : ผอ.พงศ์ธร จันพลโท

เผยแพร่ผลงานทางวิชาก

Read More